Kategorie produktů
Můj účet

Obchodní podmínky

Elektronická evidence tržeb

je zde prováděna v

BĚŽNÉM REŽIMU

Podle zákona o evidenci tržeb

je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Příjemce tržby eviduje tržby v normálním režimu,

tzn.je povinen zaevidovat přijatou tržbu

u správce daně nejpozději do 48 hodin. obchodní společnosti             CZ Racing team s.r.o.

 se sídlem                              Na Maninách 1424/23, 170 00 Praha 7

 identifikační číslo                    27410871

 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,oddíl C, vložka 111222

 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese                                             http://www.motorky-racing.cz/

 


 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.      Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva
a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.motorky-racing.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 


 

2.UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 


 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

3.9.      Zákazník je o stavu své objednávky informován pomocí elektronické pošty. Registrovaní zákazníci navíc získávají možnost sledovat stav objednávky pod svým Zákaznickým účtem.

 

3.10.  Pokud nejste zaregistrován(a), máte možnost si zřídit uživatelský účet. Výhodou registrace je ušetřit vám při dalších nákupech práci spojenou při novém a novém vyplňování potřebných fakturačních a korespondenčních údajů.

 

3.11.  Novou registraci započnete kliknutím na tlačítko „Registrace“, které se nachází v hlavním menu. Po úspěšném vyplnění formuláře budete zaregistrováni a bude vám automaticky zřízen uživatelský účet.

 

3.12.  Jestliže máte zboží vybráno a máte jej umístěné v košíku, můžete přistoupit k Pokladně a to kliknutím na tlačítko „K pokladně“, které se nachází na každé stránce nahoře vpravo nebo pomocí tlačítka „K pokladně“, umístěného v Košíku.

 

3.13.  Na stránce „Objednávka“ vyplníte údaje potřebné pro dokončení objednávky (odběratele a korespondenční adresu není nutno vyplňovat v případě, že jste přihlášeni ke svému již dříve zřízenému Zákaznickému účtu). Dokončení objednávky provedete stisknutím tlačítka „Odeslat objednávku“.

 

3.14.  Teprve nyní je vaše objednávka odeslána!

 


 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Zvole 118, 789 01 Zábřeh na Moravě;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 86-113530227/0100, (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně platební kartou;

 

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

 

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 4.9.      Uvádíme praktická řešení nejčastějších způsobů dopravy:

 

 Platba dobírkou přepravce Česká pošta, PPL. Zboží Vám bude zasláno na dobírku (pouze v rámci ČR)

 

Postup je následující:

Jako způsob platby zvolíte „dobírkou přepravce Česká pošta nebo PPL“ a odešlete tlačítkem Odeslat objednávku.

 

 • Na kontaktní email Vám dorazí potvrzení objednávky.
 • Nyní už jen čekáte na příchod balíku.

 


K ceně zboží je účtováno poštovné:

129,- Kč bez DPH, když je celková hodnota objednávky menší jako 2.900,- Kč bez DPH.

0,- Kč když je celková hodnota objednávky větší jako 2.900,- Kč bez DPH.

 

 


Bankovním převodem nebo platba kartou: (pouze v rámci ČR)

K celkové ceně zboží je účtováno poštovné:

 

přepravce Česká pošta, PPL

Jako způsob platby zvolíte „bankovním převodem na účet Komerční banky“ , jako způsob dopravy zvolíte „přepravce Česká pošta nebo PPL“ a odešlete tlačítkem Odeslat objednávku.

Na kontaktní email Vám dorazí potvrzení objednávky.

Po připsání správné částky na náš účet provedeme zaslaní zboží.

K ceně zboží je účtováno poštovné:

89,- Kč když je celková hodnota objednávky menší jako 2.900,- Kč bez DPH.

0,- Kč když je celková hodnota objednávky větší jako 2.900,- Kč bez DPH.

 

 


Platba dobírkou přepravce PPL - pro Slovensko.

 

Postup je následující:

Jako způsob platby zvolíte „dobírkou přepravce PPL“ a odešlete tlačítkem Odeslat objednávku.

Na kontaktní email Vám dorazí potvrzení objednávky.

Nyní už jen čekáte na příchod balíku.

K ceně zboží je účtováno poštovné:

490,- Kč bez DPH, když je celková hodnota objednávky menší jako 2.900,- Kč bez DPH.

350,- Kč když je celková hodnota objednávky větší jako 2.900,- Kč bez DPH.

 

 


Bankovním převodem nebo platba kartou přepravce Česká pošta nebo PPL - pro Slovensko.

 

K celkové ceně zboží je účtováno poštovné:

 

1) přepravce  PPL

Jako způsob platby zvolíte „bankovním převodem na účet Komerční banky“ nebo platba kartou, jako způsob dopravy zvolíte „přepravce PPL“ a odešlete tlačítkem Odeslat objednávku.

Na kontaktní email Vám dorazí potvrzení objednávky.

Po připsání správné částky na náš účet provedeme zaslaní zboží.

K ceně zboží je účtováno poštovné:

400,- Kč když je celková hodnota objednávky menší jako 2.900,- Kč bez DPH.

250,- Kč když je celková hodnota objednávky větší jako 2.900,- Kč bez DPH.

 

 

 

2) přepravce Česká pošta

Jako způsob platby zvolíte „bankovním převodem na účet Komerční banky“ nebo platba kartou , jako způsob dopravy zvolíte „přepravce Česká pošta“ a odešlete tlačítkem Odeslat objednávku.

Na kontaktní email Vám dorazí potvrzení objednávky.

Po připsání správné částky na náš účet provedeme zaslaní zboží.

K ceně zboží je účtováno poštovné:

250,- Kč když je celková hodnota objednávky menší jako 2.900,- Kč bez DPH.

0,- Kč když je celková hodnota objednávky větší jako 2.900,- Kč bez DPH.

 


 

 5. SLEDOVÁNÍ STAVU OBJEDNÁVEK

 

5.1.      Pomocí této služby můžete sledovat kompletní průběh vaší objednávky a to od samotného započetí až po samotné doručení zboží. Službu může využít každý registrovaný zákazník. Po přihlášení k Zákaznickému účtu stačí kliknout na odkaz „Historie objednávek“, který se nachází na každé stránce (vyjma úvodní), konkrétně v pravém sloupci.

 


 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

6.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

 

6.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující dodat osobně, zaslat na adresu provozovny prodávajícího či prostřednictvím elektronické pošty prodávajícího info@motorky-racing.cz.

 

6.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

6.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

 

6.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

6.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

6.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 


 

 7. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 

7.1.      Zrušení objednávky může zákazník provést do 12 hodin od potvrzení objednávky. Po uplynutí této doby je možné provést zrušení již jen ve výjimečných případech:

 

 • zboží není na skladě u dodavatele
 • Neproběhla platba za zboží
 • Jedná se o falešnou objednávku

 

7.2.      Zákazník je vždy informován na jím zadanou elektronickou adresu (popřípadě telefonicky) o důvodu zrušení objednávky a je mu nabídnuto řešení vzniklé situace.

 

7.3.      Ke zrušení objednávky z důvodu "zboží není na skladě" dochází v případě, kdy zboží nejsme schopni zajistit ani alternativními zdroji v prezentované expediční lhůtě. Zrušení objednávky v tomto případě vždy předchází elektronická či telefonní komunikace mezi kompetentním zaměstnancem a zákazníkem, která obsahuje konkrétní důvody a nabídku prodloužení expediční doby nebo nákupu zboží se srovnatelnými parametry, popř. jiné alternativní řešení.

 


 

8. CENA ZBOŽÍ

 

8.1.      Cena zboží je uvedena s DPH a je platná pouze pro objednávkový systém.

 

8.2.      Firma si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen (cen v katalogu, nikoli na objednávce) bez předchozího upozornění.

 

8.3.      V případě, že kompletní objednávka přesáhne částku 5000,- Kč, vyhrazuje si prodejce právo vyžadovat po zákazníkovi platbu předem. V takovém případě je zákazník kontaktován za účelem sdělení všech potřebných informací.

 


 

9. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

9.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko za případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

9.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

9.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

9.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

9.5.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a schází-li toto ujednání, má zboží takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 

9.6.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

10.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

10.2.  Pokud chce zákazník uplatnit právo z vadného plnění, to znamená odstoupit od kupní smlouvy v termínu do 14 dnů od jeho koupě, vrátit zboží a požadovat vrácení kupní ceny, vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

 

 • musí být kompletní (návod, záruční list, příslušenství)
 • musí být v originálním naprosto neporušeném obalu
 • musí být v tom samém stavu jako v době převzetí, to jest nepoužité
 • nesmí být viditelně poničené
 • musí být vráceno včetně dokladu o koupi

 

10.3.  Toto nelze uplatnit u zboží jako jsou knihy, CD, audio a videokazety a zboží u něhož zákazník porušil prohlídkou tohoto zboží tzv. pečeť kvality a je tedy na první pohled zřejmé, že se zbožím v původním obalu již bylo manipulováno.

 

10.4.  Ustanovení uvedená v čl. 9.5 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, za kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

10.5.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

10.6.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

 

 11. JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI

 

11.1.  Naše firma se snaží být našim zákazníkům pokud možno co nejblíže. Moc dobře víme jak nepříjemné je uplatňovat na nějaké zboží reklamaci. Abychom však mohli zákazníkovi vyjít co možná nejvíce vstříc, očekáváme následující:

 

 • Připravte si prosím dodací list od zásilky, na kterou Vám zboží bylo doručeno.
 • Zabalte vadné zboží a nezapomeňte přiložit kopii dodacího listu, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku.
 • Balíček zabalte. Do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaší zpáteční adresu.
 • Takto připravené zboží, odešlete jako balík poštou na naši adresu provozovny.

 


 

12. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

12.1.  Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.

 

12.2.  Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu telefonicky, e-mailem, nebo písemně na adresu provozovny provozovatele.

 

12.3.  Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.

 

12.4.  Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu (uvedenému na daňovém dokladu) zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce). V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

 

12.5.  V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

 

12.6.  Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

12.7.  Pokud jsou na zboží definovány výrobcem zboží záruční podmínky, které jdou nad rámec zákonem stanovených, popřípadě se na zboží vztahují výrobcem garantované servisní služby, je o tom kupující informován v rámci popisu konkrétního zboží.

 


 

13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

13.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

13.2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

13.3.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

13.4.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

13.5.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

    


 

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

14.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

14.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

14.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

14.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

14.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a případného "zpracovatele" (viz předchozí věta) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

14.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

14.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

14.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 14.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

14.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 


 

15. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

15.1.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

15.2.      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 


 

16. DORUČOVÁNÍ

16.1.      Vzájemná korespondence mezi prodávajícím a kupující je povolena i prostřednictvím elektronické pošty (e-maily).

 


 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

17.2.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

17.3.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

17.4.      Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

17.5.      Kontaktní údaje prodávajícího:  
CZ Racing team s.r.o., Zvole 118, 789 01 Zábřeh, info@motorky-racing.cz
telefon do prodejny - +420 583 418 081, p. Fišer Pavel  +420 603 227 915
telefon do servisu - +420 583 418 082, p. Rosek Pavel  +420 603 290 072

 

Ve Zvoli       dne  30.11.2016                       

 

Odstoupení od smlouvy - formulář


Aktuální informace o dalším sortimentu najdete v našem eshopu a také na Facebooku.